آیا هر فکر منفی ممکن است رخ دهد ؟

آیا هر فکر منفی رخ می دهد

آیا هر فکر منفی ممکن است رخ دهد ؟،روزانه هزاران فکر از ذهن افراد عبور میکنند. اما چقدر باید مراقب این افکار بود ؟ آیا ممکن است افکار منفی که از ذهنتان عبور میکنند، رخ دهند، رویداد های منفی متناظر خود را جذب کنند و حوادثی را باعث شوند ؟ آیا باید مواظب افکاری که […]