ثروتمندان پول می آفرینند

ثروتمندان پول می آفرینند

ثروتمندان پول می آفرینند همه از توانمندی و هوش برخوردار هستیم ولی آنچه دستان ما را می بندد، اندکی خود-ناباوری است. اقدام نکردن های ما ناشی از ناآگاهی مالی نیست، بیش تر از نداشتن اعتماد به نفس است. ثروتمندان پول می آفرینند، مسئله ای است که رابرت کیوساکی در کتاب پدر دارا و پدر ندار […]