تاثیر دوراندیشی در کارها

تاثیر دوراندیشی در کارها

تاثیر دوراندیشی در کارها یکی از اساسی ترین ویژگی های انسان و اساس برنامه ریزی صحیح برای رسیدن به سعادت و موفقیت در زندگی صفت دوراندیشی می باشد. خداوند سبحان بنابر حکمت و مصلحتی که در آفرینش داشته انسان را دارای اختیار و اراده خلق نموده، و قدرت تصمیم گیری و برنامه ریزی به او […]