چرا گاهی زمان برایمان کُند می گذرد؟

چرا گاهی زمان برایمان کُند می گذرد؟

چرا گاهی زمان برایمان کُند می گذرد؟ چرا گاهی زمان برایمان کند می گذرد اگر در میان دوستان و آشنایان خود فردی را می شناسید که کُند راه می رود و این کندی در رفتار وی باعث بروز نوعی خشم در شما شده باید بگوییم با شرایطی تحت عنوان «خشم پیاده رو» دست و پنجه […]