سرنوشتمان به دست خودمان است

قسمت وسرنوشت

سرنوشتمان به دست خودمان است سرنوشت و تقدیر یکی از موضوعاتی است که همواره انسان ها در مورد آن بحث می کنند.در این باره باید گفت سرنوشت را خودمان می سازیم. سرنوشت انسان با دست او رقم می‏خورد و همواره انسان است كه با استفاده از آزادی و اختیار خویش آینده خود را می‏سازد. مشیت […]