آیا سرنوشت وجود دارد

آیا سرنوشت وجود دارد

آیا سرنوشت وجود دارد اینکه خداوند از سرنوشت انسان آگاه است امری حتمی و غیرقابل انکار است، اما برخی از افراد این نکته را دست مایه بی اختیار و بی تاثیر بودن انسان در سرنوشتش میدانند در حالی که سرنوشت را خودمان میسازیم. سرنوشت انسان به دست خودش رقم می‏خورد و همواره انسان است که […]

سرنوشتمان به دست خودمان است

قسمت وسرنوشت

سرنوشتمان به دست خودمان است سرنوشت و تقدیر یکی از موضوعاتی است که همواره انسان ها در مورد آن بحث می کنند.در این باره باید گفت سرنوشت را خودمان می سازیم. سرنوشت انسان با دست او رقم می‏خورد و همواره انسان است كه با استفاده از آزادی و اختیار خویش آینده خود را می‏سازد. مشیت […]