تأثیر زیبایی در عشق

تأثیر زیبایی در عشق

تأثیر زیبایی در عشق شاید تا به امروز متوجه تأثیر زیبایی در عشق نشده اید. ولی باید بدانید که هرچقدر بر معیارهای اخلاقی و معنوی دلباخته باشید، نمیتوانید زیبایی در عشق را رد کنید. زیبا بودن الگویی است که شاید در مورد آن بد تعریف شده است. اما هیچ چیزی را نمیتوان حذف کرد. زیبا […]