آیا زنان خود خواه تر از مردان هستند

آیا زنان خود خواه تر از مردان هستند

آیا زنان خود خواه تر از مردان هستند بیشتر از زنان قسمتی از مغزشان در برابر کمک کردن به دیگران واکنش بیشتری نشان میدهند. در صورتی که این قسمت از مغز مردان با خود خواهی و خود بزرگی فعال میشوند احتمالا این دلیلی است که زنان بیشتر حس دوستی و روابط عمومی با دیگران را […]