آهنگ انرژی مثبت فرزاد فرخ

آهنگ انرژی مثبت فرزاد فرخ

آهنگ انرژی مثبت فرزاد فرخ ، دلیل اینکه آدمها به سختی احساس خوشبختی می‌کنند این است که: گذشته را، بهتر از آنچه بوده می‌بینند حال را بدتر از آنچه هست وترس از آینده را بیشتر از آنچه خواهد بود، می‌دانند. سیارمهم است بگذارید بعضی چیزها ازبین بروند ،خودتان را ازآنان رها سازید ازدستشان خلاص شوید […]