بازاریابی اجتماعی چیست

بازاریابی اجتماعی

بازاریابی اجتماعی بازاریابی اجتماعی برای بار اولین بار در سال هاي ابتدایی دهه هفتاد توسط فیلیپ کاتلر مطرح شد.او به همراه جرالد زالتمن با ترکیب مفاهیم مربوط به تغییرات اجتماعی و بازاریابی تجاري و فنون تبلیغات این مبحث مهم را پایه گذاري کردند. انان پی بردند که می توان از اصول بازاریابی تجاري ،که براي فروش محصولات […]