آشنا کردن فرزندان با مسائل مالی خانواده

مسائل مالی

آشنا کردن فرزندان با مسائل مالی خانواده برخي پدر و مادرها احساس و نظر خوبي راجع به پول ندارند. اين موضوع بعضا از تجربيات ناخوشايند و باورهاي خانوادگي غلط خود آنها ناشي مي‌شود. به هر حال آموزش مسائل مالي به فرزندان مستلزم داشتن يك رويه و نگرش واحد راجع به پول است. براي آموزش مسائل […]