آموزش پرورش ماهی

پرورش ماهی

آموزش پرورش ماهی پرورش ماهی را در ایم مقاله مورد مطالعه قرار می دهیم ابتدا با یک مقدمه شروع میکنیم مقدمه رشد ماهیان و عواملی که روند رشد تحت تأثیر آنهاست برای پرورش دهنده ماهی ، در درجه اول اهمیت قرار دارند. زیرا حداکثر رشد ماهی در حداقل مدت زمان با حداقل مقدار غذا ، هدف اصلی […]