نظریه های مهم در تجارت بین الملل

نظریه های مهم در تجارت بین الملل اقتصاد بین‌الملل با روابط اقتصادی میان كشورها سر و كار دارد وابستگی متقابل حاصل از این روابط از جهت رفاه اقتصادی اكثر كشورها اهمیت زیاد دارد. روابط اقتصادی میان كشورها با روابط اقتصادی میان بخش های مختلف یك كشور تفاوت دارد و این امر سبب می ‌شود تا […]