آموزش قانون رسیدن به آرزوها

آموزش قانون رسیدن به آرزوها

آموزش قانون رسیدن به آرزوها،قوانین ثابت و بدون تغییر جهان هستی برای رسیدن به تمام آرزوها و خواسته ها تغییرات اساسی در زندگی ما از جایی شروع می شود که این دو مفهوم را به خوبی می پذیریم و درک می کنیم: ما توانایی کاملی بر خلق زندگی دلخواه مان داریم ما از ایجاد هر […]