تکنیک های از بین بردن افکار منفی

تکنیک های از بین بردن افکار منفی

   تکنیک های از بین بردن افکار منفی ،مسئله جالبی را در رابطه با ذهن وجود دارد . چرا زمانی که ما صبح از خواب بیدار میشویم افکار منفی درون ذهنتان هستند و در ابتدای روز این افکار خیلی کم رنگ تر و تحت کنترل قرار می گیرند. تکنیک های از بین بردن افکار منفی […]