عصر، عصر ارتباطات اجتماعی است

عصر عصره ارتباطات اجتماعی است

عصر، عصر ارتباطات اجتماعی است ، ارتباط انسانها سنگ بنای جامعه انسانی است و بدون آن هرگز فرهنگ به عنوان خصیصه جامعه انسانی پدید نمی آمد. در سایت راز ثروت ابتدا به تمام  دسته های ارتباط اجتماعی میپردازیم و سپس چگونگی تقویت روابط را بیان مینمایم .

ارتباط اجتماعی چیست؟

 

ارتباط از نظر لغوی واژه ای است عربی از باب انفعال که در فارسی به صورت مصدری به معنای پیوند دادن ربط دادن و به صورت اسم مصدر به معنای بستگی ، پیوند ، پیوستگی و رابطه استعمال می شود.

ارتباط عبارت است از فن انتقال اطلاعات ، افکار و رفتارهای انسانی از یک شخص به شخص دیگر.

به طور کلی هر فرد برای ایجاد ارتباط با دیگران و انتقال پیامهای خود به ایشان از وسایل مختلف استفاده می کند.

ارتباط سرچشمه فرهنگ و موجب تکامل آن است تا زمانی که انسانها پراکنده بودند بدرستی هیچیک از عناصر ارتقای فرهنگی را کسب نکردند.

فقدان ارتباط آثاری بر جای می گذارد  :

انسانها صرفا در جمع و با تجمع می توانند مهارتها ، یافته ها و دانسته های خود را به دیگران منتقل سازند

و با ابداع زبان و سپس خط و کتابت موجبات بقا و دوام آنان را در تاریخ فراهم آوردند.

از همین رواست که اگوست کنت جامعه را تنها متشکل از زنده ها نمی داند

بلکه به زعم او مرده ها نیز جزئی از جمعیت یک جامعه به حساب می آیند چه اندیشه ها و دستاوردهای آنان در جریان تبادل قرار می گیرد.

با توجه به آنچه آمد می توان گفت : ارتباط انسانی منشاء فرهنگ به عنوان زمینه و مبنای حرکت و ارتقای انسانی است.

فقدان ارتباط به معنای سکون نسبی در حیات انسانی و مانعی در راه هر نوع تعالی اجتماعی است.

عصر، عصر ارتباطات اجتماعی است

اهمیت ارتباط اجتماعی

 

اهمیت ارتباط را نه تنها با شاخص فقدان ارتباط و آثار آن میتوان سنجید بلکه از طریق آثار و عوارضی که درصورت کاستی در ارتباط انسانی پدید می آیند نیز می توان دید.

هر قدر دانش اجتماعی به پیش می رود بیشتر مشخص می شود که انسان منزوی تنها و فاقد ارتباط با دیگران در معرض بسیاری از آسیبهای اجتماعی از جمله خودکشی است.

شاید فلسفه صله رحم نیز در اسلام همین باشد. از همین روست تاکید مکرردین مبین اسلام بر اینکه ( به ریسمان خداوند در آویزید و از پراکندگی بپرهیزید).

 

انواع ارتباط اجتماعی

عصر، عصر ارتباطات اجتماعی است

۱-ارتباط مستقیم:

 

ارتباطی است بدون واسطه بین انسان یا انسانها ، با انسان یا انسانهایی دیگر

 

۲-ارتباط جهانی:

 

با در نظر گرفتن محدوده ارتباطات ( درون مرزهای ملی یا فراتر از آن ) ارتباط را به دو نوع ملی و جهانی یا بین المللی تقسیم می کنند.

عصر، عصر ارتباطات اجتماعی است

۳-ارتباط احساس بر انگیز:

 

فرایند ارتباطی است که از طریق سخن یا نمادهای گوناگون برقرار می شود بدون آنکه معنای دقیقی ( محتوی) انتقال یافته باشد.

در جریان این فرایند ارتباطی صرفا حالات احساس گونه منتقل می شوند و همبستگی اجتماعی و آمادگی روانی مشترک پدید می آورند.

این مفهوم در آغاز توسط مالینوسکی به کار رفت.

 

۴-ارتباط معطوف به هدف:

 

نوعی خاص از ارتباط است که در آن برقرارکننده ارتباط دارای هدفی خاص از پیش تعیین شده و برخوردار از برنامه ای مدون است نظیر ارتباط پرسشگر با پاسخگویش.

 

۵-ارتباط باز تابی:

 

در برابر ارتباطات برنامه ای یا معطوف به هدف در این نوع ارتباط هدفی از پیش تعیین شده وجود ندارد فرد یا افراد یکباره و بدون هیچ آگاهی در جریان ارتباط قرار می گیرند.

 

عصر، عصر ارتباطات اجتماعی است

۶-ارتباط اجتماعی :

 

در معنای خاص به ارتباطی اطلاق می شود که موجبات انتقال معانی یا پیامهایی در بین جمعی را فراهم می سازند پس ارتباط اجتماعی مستلزم وجود چند عنصر است :

 

۱* وجود بیش از یک نفر در جریان ارتباط از هر سو ( فرستنده یا گیرنده پیام).

۲* وجود نشانها یا نمادهایی که حامل پیامند. در این میان زبان یکی از مهمترین ابزار ارتباط اجتماعی است.

۳* کاربرد گسترده مجراها در انتقال پیام و ایجاد ارتباط اجتماعی یکی از ابعاد ارتباط مخصوصا در جامعه جدید است.

 

ژرژمیل در کتابش « زبان و ارتباط» چهار هدف برای ارتباط اجتماعی بر می شمارد :

 

۱) یکسانتر کردن اطلاعات

۲) یکسانتر کردن افکار عمومی

۳) دگرگونی سلسله مراتب گروهی

۴) اظهار و انتقال حالات عاطفی لیکن باید گفت تنها اهداف ارتباط اجتماعی اینان نیستند.

 

۷-فرا ارتباط:

 

به معنای ارتباطی است که قواعد ارتباط یا ارتباطهای بعدی را مشخص سازد.

جمله « من می خواهم در مورد سیاست با تو حرف بزنم» فرا ارتباط یا ماورای ارتباط مستقیم است.

هنگامی که بدون هیچ مقدمه شروع به گفتگو در زمینه سیاست می نماییم این خود ماورای ارتباط غیر مستقیم است

 

 

۸-ارتباط حرکتی:

 

ارتباطی است نه از طریق سخن بلکه با حرکات. به عنوان مثال زبان بدنی موجبات پیدایی ارتباط حرکتی را فراهم می سازد.

هر حرکت چهره یا سر و یا دست معنایی را به ذهن طرف ارتباط متبادر می سازد و در هر جامعه نیز تمایز میپذیرد .

اعمالی چون گریه ، فریاد ، خنده ، نه تنها در بین ملل مختلف معناهای متمایز دارند بلکه در بین نحله ها و مکاتب فکری گوناگون نیز نماد دنیای خاص روانی افراد است.

عصر، عصر ارتباطات اجتماعی است

و سایل ارتباط جمعی

 

از بین وسایل ارتباطی ، امروز بیشتر سخن از وسایل ارتباط جمعی به میان آورده می شود .

وسایلی شگرف که مظهر تکنو لوژیک انسانند ، با شروع هزاره سوم میلادی ، وسایل ارتباط جمعی پرتاب جوامع را به سوی آینده موجب گردیده اند.

این وسایل در پیدا یی عادات تازه ، تکوین فرهنگی جهانی، تغییر در رفتا ر و خلق خوی انسان ها و بالاخره کوچک شدن کره زمین و همسایگی ملل دور دست سهمی شگرف برعهده دارند .

 

از جمله مهم ترین وسایل ارتباط اجتماعی:

 

۱-مطبوعات

۲-رادیو

۳-تلویزیون و سینما

۴-اینترنت

۵-ماهواره

۶-فضای مجازی و موبایل

۷-خبرگزاریها

 

راه و روش های موثر برای بهبود و تقویت روابط اجتماعی قوی

 

از ویژگی های افراد موفق می توان مهارت و توانایی آنها دربرقراری ارتباط موثر با دیگران دانست.

عصر، عصر ارتباطات اجتماعی است و اگر ما بتوانیم ارتباط صحیح و قوی با دیگران برقرار کنیم پس مسیر موفقیت را به درستی طی کرده ایم .

برای ارتباط اجتماعی موفق و درست  < با افراد که در دایره  ارتباطات مستقیم مان هستند>باید نکاتی رعایت شود که مهم ترین انها در زیر گفته شده :

۱- دستان خود را پیش قدم کنیم:

 

اولین جایی که افراد در ملاقات اول به آن توجه دارند دستان شما است ؛

از قرار دادن دستان خود در جیب یا پشتتان در هنگام صحبت کردن اجتناب کنید.

این احساس ایجاد می شود که چیزی را پنهان کرده اید. از دستان خود برای دست دادن و انتقال آگاهی استفاده کنید، تا طرف مقابل حالت تدافعی نگیرد.

در حین صحبت کردن تماس بدنی برقرار کنید.

مثل دست دادن ساده به یک غریبه. برای دوستان صمیمی، در آغوش کشیدن مناسب تر است، در مقابل خانواده احساسات بیشتری خرج کنید.

 

۲-قبل از سوال پرسیدن شرایط را آرام کنید:

 

سوال پرسیدن برای درک دیگران کار مهمی است، اما اگر در شرایط اشتباه این کار را انجام دهید، طرف مقابل حالت تدافعی به خود می گیرد.

طرف مقابل نباید حس کند که او را دست می اندازید، صمیمانه نشان دهید که علاقه مند به شنیدن احساسات و یا داستان فرد هستید.

عصر، عصر ارتباطات اجتماعی است

۳-شرایط را آسان بگیرید:

 

گاهی پیش می آید که فردی مطلبی را توصیف می کند، اما شما چیزی از آن متوجه نمی شوید.

افراد متفاوت فکر می کنند و گاهی برقراری ارتباط سخت می شود، به خصوص اگر تجربه شخصی و حرفه ای متفاوتی داشته باشید.

از کلمه “منم همینطور” در حین مکالمه استفاده کنید، و در مورد مسائلی که طرف مقابل را هیجان زده می کند، نت برداری کنید .

همچنین یک پیش زمینه از علایق شخص داشته باشید و سپس مکالمه را شروع کنید.

عصر، عصر ارتباطات اجتماعی است

 

۴-در شرایط اضطراری مکالمه را قطع کنید:

 

اجازه دهید شخص حرف خود را تمام کند.

میان کلام شخص نپرید که حس بد در او القا شود .

هر وقت در شرایط حساس و اضطراری بودید، و ضروری بود مکالمه را قطع کنید.

 

۵-گوش دادن را تقویت کنید:

 

نگران این نباشید که به موقع پاسخ طرف را بدهید، فقط به دقت به صحبت های طرف گوش کنید.

و در وقت مناسب نظر خود را بازگو کنید.

ما دو گوش داریم و یک زبان پس باید دو برابر گوش دهیم

 

عصر، عصر ارتباطات اجتماعی است

 

۶-احساسات خود را از طریق داستان ها بیان کنید:

 

به شخص مقابل میزان عصبانیت خود را بروز دهید ، تجربیات و احساسات خود را از طریق داستان ها بیان کنید و سعی کنید

دقیق باشید به عنوان مثال، نه تنها بگویید روزی بدی داشتید ،جزئیات مربوط به آنچه اتفاق افتاده است را به اشتراک بگذارید:

کی اونجا بود؟

وقتی این اتفاق افتاد چه احساسی داشتید؟

فکر میکنی چه چیزی باعث آن شد؟

نحوه ارتباط با دیگران

 

۷- تعداد زیادی عبارات میکرو مثبت بدهید:

 

به شریک خود نشان دهید که آماده شنیدن داستان او هستید ، در طول مکالمه تلفنی توجه خود را بروز دهید.

بدن خود را آرام کنید و شانه های خود را باز کنید و در صورت لزوم با لبخند پاسخ دهید.

در مقابل صحبت شخص مقابل خشک و بی حرکت نمانیم و واکنش نشان دهیم

حتی اگر تکان دادن سر به معنی تایید یا ابرو بالا انداختن ب معنی تعجب یا هر حرکت دیگر که بیان کند به حرف هایش توجه دارید.

 

۸-توجه خود را متمرکز کنید:

 

سعی کنید هر گونه حواس پرتی را از بین ببرید ، تلفن خود را پایین بیاورید و آن را خاموش کنید.

هر چیزی که حواستان را پرت میکند از خود دور کنید تا تمرکزتان بهم نخورد

 

۹-اهمیت حفظ تماس چشمی :

 

انجام این کار اکسیتوسین را در مغز آزاد می کند و اعتماد و ارتباط را تقویت می کند.

 

در طول مکالمات مهم، اگر محیط بسیار شلوغ است، به فضای خلوت تر بروید.

 

عصر، عصر ارتباطات اجتماعی است

۱۰-حس قدردانی شریک خود را درک کنید:

 

از زبان عشق برای ارزیابی خود استفاده کنید و زبان عشق دیگران را نیز بفهمید.

کسی که با شما در حال صحبت است دوست دارد او را درک کنید و حرفش را بفهمید .

برای قدر دانی و ارتباط بهتر با او فقط کافیست واقعا زبان و احساسش را درک کنید.

 

۱۱-با هیجان به دیدار شریکتان بروید:

 

هنگامی که احساس می کنید شریکتان هیجان زده شده است هر کاری که میکنید را متوقف کنید

و به او بپیوندیداین کمک خواهد کرد که هورمون خوشبختی، سروتونین، در مغز هر دوی شما ترشح شود

که خلق و خوی را تقویت می کند.

 

۱۲-کوتاه صحبت نکنید:

 

سؤالاتی را بپرسید که برایتان جالب است و مایل به شنیدن جواب آنها هستید:به جای اینکه بپرسید:

“چطورید ؟” چیزی شبیه به این بگویید “به من در مورد روزت بگو”.

به جای پرسیدن «چه کاری انجام میدهید؟» از چیزی مانند «این روزها رو موضوع جالبی کار میکنی» بپرسید؟

به جای اینکه بپرسید «اهل کجا هستید؟»، چیزی شبیه به «برنامه ای برای تعطیلات داری؟»بپرسید.

بیشتر صحبت کنید تا شخص مقابل را هم به صحبت وا دار کنید .

البته این به معنای حرافی و پرحرفی نیست

 

۱۳-به جای واکنش، پاسخ دهید:

 

زمانی که در مورد یک موضوع با شریکتان اختلاف نظر دارید و او با شما مخالفت می کند، یک لحظه سکوت کنید و ببینید چه حسی به شما دست داده است.

سپس یک لحظه از خود بپرسید، الان چه حسی دارم؟ و این حس را با شریک خود به اشتراک بگذارید پس از آن، در مورد چگونگی پاسخ بهتر به وضعیت، به آن به عنوان یک مکالمه سازنده و نه به یک مخرب فکر کنید.

هنگامی که یک دوست را برای کسی معرفی می کنید، فقط نام آنها را معرفی نکنید، بلکه یک مورد جالب در مورد او را نیز بیان کنید.

 

عصر، عصر ارتباطات اجتماعی است

۱۴-احساس همدردی :

 

تمرین کنید ،با همدلی پاسخ دهید، زمانی که شخص مقابل  شما شرمنده  یا ناراحت یا پشیمان است ، سعی کنید جهان را از دیدگاه دیگران ببینید. و با او همدردی کنید

این کار باعث می شود تا دیگران را قضاوت نکنید.

برای درک کردن حس دیگران اول باید احساسات خود را باور کنید.

 

۱۵-مغز او را شناسایی کنید:

 

به شخص مقابل خود گوش فرا دهید بفهمید کدام قسمت مغز او صحبت می کند.

از احساسات حرف می زند یا می خواهد چیزی را به شما بفهماند؟!

اگر گفتگو درباره تلاش برای پیدا کردن پاسخ به یک مشکل یا سؤال خاص است،به شکل منطقی به سوالات پاسخ دهید.

اگر گفتگو درباره احساسات و عواطف است با احساس به او پاسخ دهید.

ابتدا بدانید موضوع بحث او چیست و در همان راستا جواب دهید.

 

۱۶- بیشتر لبخند بزنید

ارتباط اجتماعی ابتدا از خلق و خو و اخلاق دو شخص شروع میشود .

ارتباط با شخص عبوس و اخمو به مراتب سخت تر از کسی است همیشه تبسم بر لب داردو خوش خلق و مهربان است

افرادی که خوش اخلاق و خوش خنده هستند همیشه در بین مردم محبوبیت بیشتر دارند

و روابط اجتماعیشان هم قوی تر است

عصر، عصر ارتباطات اجتماعی است

 

۱۷-کمی بلندتر صحبت کنید

ارام صحبت کرد باعث میشود شما در چشم دیگران شخص منزوی و ساکتی باشید

و از ارتباط با شما دچار تردید شوند .

کمی بلندتر و رسا و شیوا صحبت کنید به گونه ای که شخص هر بار نپرسید ببخشید نشنیدم چی گفتید باز تکرار کنید

 

۱۸- از این شاخه به ان شاخه نپرید

مکالمه اول را به پایان برسانید بعد مکث کنید

و سپس داستان و تعریف و مکالمه بعد را شروع کنید

از این شاخه به ان شاخه نپرید تا قدرت نفوذ کلامتان بالا برود و شخص مقابل سر در گم نشود .

همیشه هم سعی کنیم اجازه نظر دادن به طرف مقابل بدهیم و پشت سر هم متکلم وحده نباشیم

و فقط ما گوینده باشیم او شنونده

 

عصر، عصر ارتباطات اجتماعی است

پاسخ دهید