رهبران جهان چگونه و بر اساس چه قوانینی با یکدیگر تماس تلفنی برقرار می کنند؟

رهبران جهان چگونه و بر اساس چه قوانینی تماس میگیرند

پاسخ دهید