تقویم چگونه اختراع شد

تقویم چگونه اختراع شد

تقویم چگونه اختراع شد ، تقویم را می توان به عنوان سیستمی تعریف کرد، که زمان را در دوره های طولانی از قبیل روز،

ماه و یا سال بطور مناسب تقسیم می کند، و آنرا با نظم معین سازماندهی می کند. در سایت راز ثروت به پیدایش تقویم میپردازیم

 

تاریخ خورشیدی ایرانی

ما ایرانیان با کشف های تمدن کهن جی، براحتی متوجه شده ایم

چند هزار سال تاریخ تمدن بسیار عالی داشته ایم،

و لازم است از تاریخی استفاده کنیم، که تمام این سالها را پوشش دهد،

و مثلاً مجبور نباشیم بگوییم ۱۵۰۰ ق.م، تا ۱۷۵۰ ق.م،

که بدست آوردن درست آن در ذهن ایرانی بسیار مشکل می شود،

در صورتیکه نوشته شود از ۲۵۰۰ تا ۲۷۵۰ خ.ا، براحتی تاریخ را متوجه می شویم

و حتی می توانیم در ذهن شکل بندی کاملی از تاریخ ایجاد نماییم.

تقویم چگونه اختراع شد

تعریف تاریخ تقویم ها در ایران

در یک قرن گذشته، اهل تاریخ بنا به ذوق و سلیقه خود و بطور کلی،

تاریخ ایران را قبل از کشف تمدن جیرفت به:

ایران ماقبل باستان، ایران باستان، دوران اسلامی، دوران معاصر، تقسیم کرده بودند.

هنوز بعد از کشف های بزرگ تاریخی، هیچ تغییری در این تقسیم بندی ارائه نشده است،

زیرا در ایران هیچ مرکز تعیین تعریف تقویم تاریخ نداریم. حتی در همان تقسیم بندی قدیمی،

تاریخ شمار یکسانی ارائه نشده است، هر شخصی باب دل و دانش از یک نوع تاریخ استفاده می کند،

یکی از قمری دیگری از هجری شمسی، و یکی دیگر از میلادی، و یک وضع درهم و برهم ایجاد شده،

که هر شخص برای مطالعه آنها نیازمند داشتن یک برنامه کوچک تبدیل سالها است.

به منظور رفع این مشکل من پیشنهاد می کنم،

تاریخ ها را با تاریخ خورشیدی ایرانی که خ.ا، نامیده ام، شمارش کنیم،

و دوران تاریخ را به موارد زیر تقسیم نماییم:

ـ تاریخ قبل از تمدن کهن ایران، که به قبل از خورشیدی ایرانی یا به اختصار ق.خ.ا، می نامم.

ـ تاریخ دوران تمدن کهن ایران، که از ابتدای خ.ا، تا دوران ماد می باشد.

ـ تاریخ دوران باستان ایران از ابتدای ماد تا آخر شاهنشاهی ساسانیان می باشد.

ـ تاریخ دوران اسلامی.

ـ تاریخ دوران معاصر.

تقویم چگونه اختراع شد

توجه:

 

یکبار دیگر توضیح دهم، تاریخ خورشیدی ایرانی، که من در نظر گرفته ام،

برابر با سابقه و مبدأ ۷۰۰۰ ساله ظروف ایرانی موجود در موزه های ایران و جهان با علامت گردونه مهر است،

که نشان از تمدن ۷۰۰۰ ساله است، و نیز پایان هزاره هفتم است.

 

تبدیل سالها

تقویم چگونه اختراع شد

خورشیدی ایرانی به هجری خورشیدی

ــ بدین منظور عدد ۵۶۰۸ را با عدد سال هجری خورشیدی جمع می کنیم، مانند:

۷۰۰۰ = ۱۳۹۲ + ۵۶۰۸

عدد حاصل، سال میترایی مورد نظر در سال هجری خورشیدی است،

و برعکس با کم کردن، سال آریایی میترایی می شود.

خورشیدی ایرانی به میلادی:

یکمین سال میلادی برابر است با سال ۴۹۸۷ آریایی میترایی،

یعنی با کم و یا زیاد کردن این عدد، سال آریایی میترایی به میلادی و یا بر عکس تبدیل می شود.

تقویم چگونه اختراع شد

هجری خورشیدی به هجری قمری

برای تبدیل آنرا در ۱۱ (اختلاف بین روز های خورشیدی و قمری) ضرب کرده،

حاصل ضرب را به ۳۵۴ (تعداد روز های سال قمری) تقسیم می کنیم،

عدد حاصل را با سال خورشیدی (شمسی) جمع می کنیم، سال قمری بدست می آید.

مثال: ۱۳۹۲ شمسی برابر است با

۱۴۳۵ = ۱۳۹۲ + ۴۳ = ۳۵۴ / ۱۵۳۱۲ = ۱۱ * ۱۳۹۲

 

هجری قمری به هجری شمسی

ــ آنرا در عدد ۱۱ ضرب کرده حاصل را به ۳۶۵ (تعداد روز های سال شمسی) تقسیم کنید،

عدد حاصل را از سال قمری کم کنید، سال شمسی به دست می آید.

 

هجری شمسی به میلادی

ــ عدد ۶۲۱ را به سال شمسی بیفزایید، سال میلادی به دست خواهد آمد،

و از کم کردن همین عدد از سال میلادی، سال شمسی به دست خواهد آمد.

تقویم چگونه اختراع شد

تقویم ایران باستان, انواع تقویم ایران

 

عکس تاریخی درویش هنگام مطالعه در تهران، حدود ۱۳۱۰ خورشیدی،

مشروح در تاریخ دراویش ایران، با اینکه در گذشته ها ایرانیان به زمان و تقویم اهمیت می دادند،

ولی امروز با نگاهی به اطراف خود می بینیم، که تقریباً زمان فراموش شده،

و مردم مطالعه و تحقیق را کنار گذاشته اند.

این موضوع خیلی بد و نگران کننده است، یعنی سپردن زمان و سرنوشت به دیگران و کشور هایی،

که برای زمان و تقویم ارزش قائل هستند.

 

نام ماه های ایرانی

در مقالات تاریخی خیلی پیش می آید، که از ماه های مختلف استفاده می شود،

به همین جهت نام آنها را در اینجا می نویسم.

ماه های خورشیدی پارسی <> ماه های شمسی عربی <> تعداد روز،

* فروردین * حمل * ۳۱

* اردیبهشت * ثور * ۳۱

* خرداد * جوزا * ۳۱

* تیر * سرطان * ۳۱

* مرداد * اسد * ۳۱

* شهریور * سنبله * ۳۱

* مهر * میزان * ۳۰

* آبان * عقرب * ۳۰

* آذر * قوس * ۳۰

* دی * جدی * ۳۰

* بهمن * دلو * ۳۰

* اسفند * حوت * ۲۹

 

ماه های غربی و تعداد روز

* ژانویه ، ۳۱ * محرم الحرام ، ۳۰

* فوریه ، ۲۸ * صفر المظفر ، ۲۸

* مارس ، ۳۱ * ربیع الاول ، ۲۹

* آوریل ، ۳۰ * ربیع الثانی ، ۳۰

* مه ، ۳۱ * جمادی الاول ، ۲۹

* ژوئن ، ۳۱ * جمادی الثانی ، ۳۰

* ژوئیه ، ۳۱ * رجب المرجب ، ۳۰

* اوت ، ۳۱ * شعبان المعظم ، ۳۰

* سپتامبر ، ۳۰ * رمضان المبارک ، ۲۹

* اکتبر ، ۳۱ * شوال المکرم ، ۳۰

* نوامبر ، ۳۱ * ذی قعده الحرام ، ۲۹

* دسامبر ، ۳۱ * ذی حجه ، ۲۹

تقویم چگونه اختراع شد

روز های ایرانی

ــ شنبه: کیوان شید،

یک شنبه: مهر شید،

دو شنبه: مه شید،

سه شنبه: بهرام شید،

چهارشنبه: تیر شید،

پنجشنبه: اورمزد شید،

جمعه: ناهید شید

 

اسامی روز های ماه ها در ایران قدیم

* روز اول = اورمزد روز

* روز دوم = بهمن روز = جشن بهمن گان

 * روز سوم = اردیبهشت روز = جشن اردیبهشت گان

 * روز چهارم = شهریور روز = جشن شهریور گان

 * روز پنجم = سپندار روز = جشن اسفند گان

 * روز ششم = خرداد روز = جشن خرداد گان

* روز هفتم = امرداد روز = جشن امرداد گان

* روز هشتم = دیبا روز

 * روز نهم = آذر روز = جشن آذر گان

 * روز دهم = آبان روز = جشن آبان گان

 * روز یازدهم = خور روز

 * روز دوازدهم = ماه روز

 * روز سیزدهم = تیر روز = جشن تیرگان

* روز چهاردهم = گوش روز

* روز پانزدهم = دیبا روز

 * روز شانزدهم = مهر روز = جشن مهر گان

 * روز هفدهم = روشن روز

 * روز هجدهم = روشن روز

 * روز نوزدهم = فروردین روز = جشن فروردین

 * روز بیستم = بهرام روز

 * روز بیست و یکم = رام روز

 * روز بیست دوم = باد روز

 * روز بیست و سوم = دیب روز

 * روز بیست و چهارم = دی روز = جشن دی گان

 * روز بیست و پنجم = ارد روز

 * روز بیست و ششم = اشتاد روز

 * روز بیست هفتم = آسمان روز

* روز بیست و هشتم = زامیاد روز

 * روز بیست و نهم = مار اسپند روز

 * روز سی ام = ایزان روز

 

تذکر:

هر روز که با اسم ماه یکی می شد، جشنی بر پا می کردند،

اما از همه جشنها مهمتر جشن فروردین گان و مهر گان بود .

تقویم چگونه اختراع شد

نام سالها

ایرانیان باستان برای هر سال نام حیوانی را نهاده بودند، ایرانیان تورفان و کاشغر و فرغانه،

که در میان جاده ری یا جاده ابریشم دروغی قرار داشتند، بدلیل تبادل فرهنگی با چین و هند،

این نامها را به تدریج به تمام هند و چین گسترش دادند. این اسامی (البته فارسی آن)عبارتند از:

موش، گاو، پلنگ، خرگوش، نهنگ، مار، اسب، گوسفند، میمون، مرغ، سگ، خوک.

تاریخ پیدایش تقویم

سال خورشیدی براساس مدت زمان گردش زمین به دور مدار خورشید محاسبه می شود.

روش های متعددی برای محاسبه این دوره وجود دارد، اما رایج ترین آنها سال استوایی می باشد،

که فاصله بین عبور های متوالی خورشید از مسیر نقطه اعتدالی بهاری می باشد،

بدین ترتیب یک سال خورشیدی شامل ۳۶۵.۲۴۲۱۹۹ روز می باشد،

که برابر است با ۳۶۵ روز و ۵ ساعت و ۴۸ دقیقه و ۴۶ ثانیه.

 

سال استوایی و ماه کلیسایی با هم سازگار نیستند.

۱۲ ماه قمری ۳۵۴.۳۶۷۰۶ روز است، که ۱۱ روز از سال خورشیدی کمتر است.

علاوه بر آن نه سال استوایی و نه ماه کلیسایی به وسیله طول روز قابل تقسیم نیستند.

بنابراین جهت گرد آوری و تالیف هر تقویمی، که در برگیرنده مراحل ماه و فصول باشد،

قرار دادن روزها در فواصل مناسب ضروری است. این روز های زیادی،

به عنوان روز هایی که به زور درج شده اند معروفند.

شناخته شده ترین این روزها ، روزی است که هر چهار سال یک بار،

به ماه فوریه افزوده می شود، و آن سال به عنوان سال پرشی نامیده می شود.

اصلاح تقویمها به دلایل زمان سنجی و تاریخی بسیار حیاتی می باشد.

همچنین برای تنظیم زندگی شهری، کشاورزی و وقایع مذهبی حائز اهمیت است.

تقویم چگونه اختراع شد

پیدایش تقویم در ایران

بدلیل اینکه چهار فصل سال در ایران منظم بود، و آسمان صاف و آفتابی داشت،

ایرانیان برای تقویم از طبیعت و دوره رویداد های کیهانی حداکثر انطباق را ایجاد کردند.

این کوشش منجر به ایجاد و بهره برداری از تقویم ها و نظام های گاهشماری بسیار متعدد و متنوعی شده بود،

که در نهایت با ایجاد و تنظیم تقویم اعتدالی ایرانی،

به حداکثر دقت ممکن برای تطبیق تقویم قراردادی با تقویم طبیعی دست یافتند،

امروزه نیز این تقویم همچنان دقیق ترین تقویم تاریخ بشر شناخته می شود…

 

سال رومی یا اسکندری

ــ مبدا آن روز دو شنبه ۳۲۱ قبل از میلاد، مصادف با ابتدای سلطنت سلوکوس

نیکاتو جانشین اسکندر رومی ایرانی است، بعضی می گویند چون علمای اسکندریه آنرا وضع کردند،

لذا به این نام مشهور شد.

 

سال یزدگردی

ــ این سال بعد از اسلام مرسوم شد، و مخصوص پارسیان بود،

و مبدا آن جلوس یزدگرد در روز سه شنبه ۲۲ شهر ربیع الاول ۱۱ قمری برابر با ماه (حزیران رومی)،

یعنی سال ۹۹۳ رومی یا اسکندری برابر با ۱۶ ژوئن ۶۳۲ میلادی است، که ۳۶۵ روز حساب می شد.

 

تقویم جلالی

ــ سال ۴۷۱ بدستور جلال الدین ملکشا سلجوقی، خیام نیشابوری با کمک جمعی از علما مانند:

حکیم عمر خیام، میمون بن نجیب واسطی، عبد الرحمن خازنی، تا به سرپرستی عمر خیام تقویمی ترتیب داند،

که بنام تقویم جلالی معروف گردید، و سال را ۳۶۵ روز و هر چهار سال یک روز کبیسه میگرفتند،

این دقیق ترین تقویم و بر گرفته از تقویم آریایی میترایی بود.

 

کدام سال ایرانی درست است

عده ای سال ۱۳۹۲ هجری خورشیدی را ۷۰۷۷ خورشیدی ایرانی می گویند،

و عده ای ۷۰۳۵ را، و عده ای بسیاری از مردم را سرگردان کرده اند، که کدام سال واقعی ایرانی است،

و اصولاً مبدآ سال ایرانی، که بنام آریایی میترایی معروف شده است چه می باشد.

 

هر کدام از این دو سال، یا چند گونه مبداً سال ایرانی، برای خودشان دلایلی دارند،

که این دلایل هر چه می باشد تفاوتی نمی کند، زیرا ما می توانیم مثلاً گردونه مهری،

که در یک کاسه هفت هزار ساله است، مبداً سال بدانیم،

یا یک اثر معبد باستان شناسی و یا چیز دیگری را،

که با پرتو نگاری و تعریف باستان شناسی چند هزار ساله می دانند، مبداً سال بدانیم.

تقویم چگونه اختراع شد

نام روزها در تقویم ایرانی

۱ــ نخستین روز هر ماه روز هرمزد یا اهورامزدا است، که نام ستارۀ مشتری هم می باشد،

و اهورا مزدا خدای بزرگ ایرانیان باستان و زرتشتیان، و خالق زمین و آفریننده امشاسپندان است،

و در عین قدرت و دانش منبع خیر و راستی است.

 

۲ ــ بهمن یا «وهمن» روز یکی از امشاسپندان در جهان معنوی و نمایندۀ منش نیک اهورا مزدا است،

و در جهان مادّی نگهبانی چهار پایان سودمند بدو سپرده شده است، و ماه یازدهم هر سال شمسی است.

 

 

۳ ــ اردیبهشت روز یکی از امشاسپندان در جهان مینوی،

نمایندۀ پاکی و تقدّس و در جهان خاکی نگهبانی آتش بدو محوّل شده است، که ماه دوم شمسی و روز سوم از هر ماه خورشیدی است.

 

۴ ــ شهریور روز یکی از ایزدان در جهان مینوی، نماینده فرّ و اقتدار اهورا مزدا و در جهان مادّی پاسبان فلزّات و ماه ششم از سال شمسی است.

 

 

۵ ــ سپندارمذ «بردباری و فروتنی» یکی از امشاسپندان واسطه بین خالق و مخلوق است «خرد مقدّس،

اهورا مزدا، سروش» ماه دوازدهم از سال شمسی است، که امروزه اسفند ماه نامیده می‌شود

نگهبانی زمین بدو سپرده شده است و ضمناً روز زنان و جشن است.

تقویم چگونه اختراع شد

 

۶ ــ خرداد روز یکی از امشاسپندان و مظهر کمال اهورامزدا در این جهان و در جهان مینوی است

و نگهبانی آب با اوست و سوّمین ماه از سال شمسی است.

 

۷ ــ امرداد یا مرداد یکی از امشاسپندان و مظهر جاودانگی اهورا مزدا است

و در جهان مینوی بخشایش ایزدی و بخشاینده جزای کار های نیکو کاران است

که هفتمین روز هر ماه خورشیدی و پنجمین ماه از سال شمسی است.

 

۸ ــ دیبازر در اوستا صفت اهورا مزدا است.

 

۹ ــ آذر روز ایزد نگهبان آتش نزد ایرانیان باستان است،

که نهمین روز هر ماه خورشیدی و نهمین ماه از سال شمسی است.

 

۱۰ ــ آبان روز نام ایزد نگهبان آب در آئین زرتشتی است، و ماه هشتم از سال شمسی است.

توجه

 

۱۱ ــ خور روز یا خورشید روز یکی از ایزدان است.

که نام روز یازدهم از هر ماه در ایران باستان است، و نگهبان خورشید و روز خور است.

 

 

۱۲ ــ ماه روز یکی از ایزدان است، نام روز دوازدهم هر ماه می باشد.

 

۱۳ ــ تیر یا «تَشتَر» روز نام فرشتۀ باران و موکّل باران به عقیدۀ پارسیان،

که ماه چهارم از سال شمسی و نام روز سیزدهم است.

 

۱۴ ــ گوش روز در آئین زرتشتی ایزد نگهبان چهارپایان است، «روز چهاردهم از هر ماه خورشیدی»

 

۱۵ ــ دیبا مهر روز آفریدگار، آفریننده، در اوستا غالباً صفت اهورا مزدا است، «روز پانزدهم از هر ماه خورشیدی»

 

۱۶ ــ مهر «میثر یا میتر» ایزد محافظ عهد و پیمان است،

و از این رو فرشته فروغ و روشنائی است. «ماه هفتم از سال شمسی و روز شانزدهم هر ماه خورشیدی»

تقویم چگونه اختراع شد

 

۱۷ ــ سروش روز (*)، یکی از ایزدان است، که در روز رستاخیز به امر حساب و میزان گماشته شده

وی بندگان را راه فرمانبرداری می‌آموزد.

 

۱۸ ــ روشن یا رشن روز، در اوستا رَز یشت آمده است به معنی راست و درست.

ایزد داد در ایران باستان و از داوران روز پاداش که با مهر و سروش روان ها را داوری می کنند. «روز هیجده ام از ماههای ایرانی»

 

 

۱۹ ــ فروردین « فروشی – فروهر – دارای توانمندی بر دیگری است » روز،

یکی از ایزدان است و ماه اوّل هر سال خورشیدی است.

 

۲۰ ــ بهرام یا وهرام «پیروزی» ایزد نگهبان مسافران است و نام روز بیستم از هر ماه خورشیدی است. (نام فارسی ستاره مرّیخ).

 

 

۲۱ ــ رام «رامن» به معنا و مفهوم آشتی و آسایش و آرامش است. روز بیست و یکم از هر ماه خورشیدی است.

 

۲۲ ــ باد «واد» نام روز بیست ودوم از هر ماه خورشیدی است.

 

۲۳ ــ دیب دین روز آفریدگار، آفریننده، در اوستا غالباً صفت اهورا مزدا است. نام روز بیست و سوم از هر ماه خورشیدی است.

نکته

۲۴ ــ دین «کیش و قانون» روز یکی از ایزدان در آئین زردشتی، روز بیست و چهارم هر ماه شمسی است.

 

۲۵ ــ آرد روز ، به معنای راستی و درستی است و یکی از ایزدان در جهان مینوی می باشد،

که پاداش کار های نیک و سزای کردار های بد به یاری او خواهد بود،

و در جهان مادی، مال وجلال و خوشی دینداران به یاری او تحصیل خواهد شد.

 

۲۶ ــ اَشتاد ، روز راستی و درستی، نام ایزدی مونت است در دین زردشتی وی راهنمای مینویان و جهانیان است، روز بیست و ششم هر ماه خورشیدی است.

 

 

۲۷ ــ آسمان روز بیست و هفتم هر ماه خورشیدی است.

 

 

۲۸ ــ زامیاد «زام ، زمین» ، در آئین زردشتی ، ایزد نگهبان زمین و روز بیست و هشتم هر ماه خورشیدی است.

 

۲۹ ــ اِرد «راستی و درستی» روز بیست و نهم هر ماه خورشیدی است.

 

 

۳۰ ــ انیران روز روشنائی بی پایان، نام ایزدی است، در دین زردشتی، مظهر جلال اهورا مزدا روز سـی ام هر ماه خورشیدی است.

تقویم چگونه اختراع شد

 

 

پاسخ دهید