سال ۹۸ سال کدام حیوان است

سال خوک

سال ۹۸ سال کدام حیوان است حتما برایتان این سوال پیش آمده که معنای نام حیوانات روی هر سال چیست؟ برای یافتن پاسخ این سوال با ما همراه باشید. ریشه نامگذاری سال ها به اسم حیوانات ریشه و خاستگاه این گاه‌ شماری و علت تاثیرگذاری این دوازده حیوان خاص بر سرنوشت زمین و انسان، به […]